LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 1998,  theo Quyết định số 502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Trắc địa Bản đồ Biển thuộc Viện Khoa học Địa chính và Xí nghiệp 304 thuộc Công ty Trắc địa Bản đồ số 3.

Năm 2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập. Trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức của Bộ, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển được thành lập lại, trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ theo quyết định số 44/QĐ-ĐĐBĐ ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ.

Hiện nay, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện điều tra cơ bản về khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; cung cấp các dịch vụ đo đạc, thành lập bản đồ, định vị, dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, thăm dò và khai thác tài nguyên, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nghiên cứu ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ đo đạc, định vị dẫn đường trên biển.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do Bộ, Tổng cục giao Trung tâm còn mở rộng khai thác các hợp đồng cung cấp dịch vụ Trắc địa bản đồ cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài nguyên môi trường, các công ty trong và ngoài nước.

Bộ máy tổ chức của Trung tâm hiện nay gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 04 đơn vị trực thuộc và 4 phòng chức năng giúp việc, có trụ sở tại Hà Nội, Hải Phòng, Tp. HCM, TP. Vũng Tàu. Trung tâm bao gồm nhiều hệ thống thiết bị khảo sát hiện đại, tàu khảo sát và nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo sau nhiều năm và có kinh nghiệm qua nhiều công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *