SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển có 4 phòng ban chức năng, 3 đơn vị sản xuất trực thuộc, 2 trạm trạm định vị vệ tinh DGPS và 01 tàu đo đạc biển.

Ban Giám Đốc hiện nay gồm: 01 Giám Đốc và 03 Phó Giám Đốc

04 Phòng chức năng bao gồm:

  • Văn phòng
  • Phòng Kế hoạch – Tài chính
  • Phòng Kỹ thuật – Công nghệ
  • Phòng Quản lý khai thác dịch vụ.

03 Đơn vị sản xuất trực thuộc gồm:

  • Đoàn Đo đạc biển miền Bắc
  • Đoàn đo đạc biển miền Nam
  • Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ

2 Trạm Định vị vệ tinh DGPS gồm:

Trạm định vị Đồ Sơn (Quản lý bởi Đoàn Đo đạc biển miền Bắc) 

  •    Địa chỉ: Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Trạm định vị Vũng Tàu (Quản lý bởi Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ) 

  •    Địa chỉ: 126A, đường Đô Lương, Phường 11, thành phố Vũng Tàu

01 tàu đo đạc biển

Bgd