Dịch vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Ngay sau khi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ ra đời, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển đã nhận thấy nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của các tỉnh, thành phố có biển là rất cần thiết. Trung tâm đã chủ động nghiên cứu các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, chuẩn bị đầy đủ các phương án và năng lực kỹ thuật để sẵn sàng phục vụ cho các khách hàng là các địa phương có biển.

Từ năm 2016, Trung tâm đã tích cực liên hệ với các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh ven biển để tìm kiếm, xúc tiến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ cho nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của các tỉnh.

Các dịch vụ cụ thể Trung tâm đã và đang cung cấp cho các tỉnh bao gồm:

Trạm tĩnh RTK trên Côn Đảo – năm 2017

Hình ảnh ghi lại từ tàu khảo sát – năm 2017

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Năm 2017, Trung tâm ký hợp đồng (giá trị 4,67 tỷ đồng) với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện các nội dung của dự án ““Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 với các công việc chủ yếu bao gồm:

 • Tính toán, bổ sung, tăng dày các điểm đặc trưng mực nước triều vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu và Côn Đảo:
 • Tính toán mực nước triều cho vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu và Côn đảo bằng mô hình số trị;
 • Tính toán bổ sung giá trị đặc trưng mực nước triều vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu và Côn đảo;
 • Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển:
 • Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu và đo đạc sóng dòng chảy phục vụ lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;
 • Đo đạc sóng, dòng chảy, không bao gồm công tác Quan trắc mực nước 24/24h;
 • Đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ;
 • Xác định các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;
 • Xác định chiều rộng ranh giới, hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không bao gồm công tác Lập bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, tỷ lệ 1:10.000

Tỉnh Bình Thuận:

Năm 2018, Trung tâm tham gia Liên danh Công ty Cổ phần Quốc Thái An – Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển – Viện kỹ thuật công trình để tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận” (Giai đoạn 1 – Hạng mục: Lập Danh mục các khu vực phải thiết lập Hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận và Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển ven bờ và huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận)” thuộc dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận”.

Trong dự án này, SEAMAP thực hiện các công việc:

 • Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm cho tỉnh Bình Thuận;
 • Đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ.

Bờ biển Bình Thuận

Mẫu bản đồ biển được thành lập theo tiêu chuẩn cao

Tỉnh Kiên Giang:

Năm 2018, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển còn tham gia làm nhà thầu phụ cho nhà thầu Quốc Thái An, cung cấp dịch vụ Xây dựng bản đồ hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng ven bờ, đảo tỷ lệ 1:50.000 trong nội dung của Hợp đồng số: 101/HĐ-BHĐ, ngày 19/9/2018 giữa Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Kiên Giang và Liên danh Công ty cổ phần Quốc Thái An – Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (KLORCE) về việc thực hiện Gói thầu số 01: Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang (thuộc Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang – Giai đoạn 1).