Sản phẩm bản đồ biển Việt Nam 1:50000; 1:10000; 1:5000

Bên cạnh các sản phẩm dịch vụ, các sản phẩm điển hình Seamap với tiêu chuẩn cao là các loại bản đồ địa hình đáy biển Việt Nam tỷ lệ lớn và vừa. Đây là các sản phẩm được Seamap thực hiện  nhiệm vụ nhà nước giao hàng năm.

Các sản phẩm bản đồ sau khảo sát, biên tập phải đạt được chất lượng cao qua nhiều khâu đánh giá cấp Tổng cục, Bộ, nhằm đạt được tiêu chuẩn phục vụ cho công tác quản lý biển của chính phủ Việt Nam.

Đây là các sản phẩm điển hình của Seamap thực hiện từ ngày đầu thành lập, cũng là một trong nhiều sản phẩm làm nên thương hiệu Seamap. Bên cạnh đó với lượng dữ liệu được khảo sát và tích lủy nhiều năm, Seamap có một nguồn thông tin về biển Việt Nam rất đầy đủ.