Đánh giá nội bộ và đào tạo nhận thức hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và OHSAS trong năm 2018

Hệ thống Quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng của SEAMAP – Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển được Tư vấn hệ thống G-CERTI cấp chứng nhận tháng 9 năm 2016 cho Hệ thống An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và tháng 10 năm 2017 chứng nhận cho Hệ thống Quản lý chất lượng 9001:2015.

Công tác kiểm tra an toàn lao động trên các tàu khảo sát trong năm 2018

Theo đúng kế hoạch, tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống Quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng (Ban QHS) của Trung tâm đã tổ chức kiểm tra, đánh giá nội bộ về việc thực hiện hệ thống trong toàn Trung tâm.

Do từ tháng 3 năm 2018, cơ cấu tổ chức của Trung tâm có những thay đổi, Ban QHS đã chủ động cải tiến toàn bộ hệ thống cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Trong dịp kiểm tra, đánh giá nội bộ tháng 11 này, Ban QHS đã phối hợp với Tư vấn MSCS tổ chức đào tạo nhận thức Hệ thống mới được cải tiến, sửa chữa.

Kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy hệ thống ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007 của SEAMAP đã được vận hành tốt, giúp cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm, an toàn, sức khỏe lao động rất tốt. Hầu hết các phòng ban, đơn vị và người lao động đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của hệ thống.

Công tác đào tạo nhận thức về hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các cán bộ đơn vị sản xuất.